Van het bestuur.

Het bestuur streeft naar transparantie van de bestuursbeslissingen en -activiteiten en daarom worden de aantekeningen van de bestuursvergadering (in aangepaste vorm om privacy redenen) gedurende één jaar op de website gepubliceerd. Dit na goedkeuring of aanpassing na de eerstvolgende bestuursvergadering.

Disclaimer.
De Stichting Beheer Houtribhoogte, belast met het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom en de handhaving van de gemaakte afspraken, heeft, overeenkomstig de statuten, een Bestuur bestaande uit twee leden: één namens de projectontwikkelaar (voorzitter) en één bewoner / deelgenoot. Het Bestuur wordt daarbij ondersteund door enkele bewoners bij het bestuur, het administratiekantoor eAdministratie en de beheerder voor het groenonderhoud. Daarnaast is een groep bewoners actief met kleine onderhoudsactiviteiten in de Klussenclub.

Aan de gepubliceerde aantekeningen van de bestuursvergadering kunnen door eigenaren van woningen en rechthebbenden op levering van mandeligheid alsmede derden geen rechten worden ontleend. De stichting onthoudt zich van een oordeel over de reikwijdte van verplichtingen van partijen voortvloeiend uit koop- en leveringsovereenkomsten. Deze nieuwsbrieven zijn niet bedoeld als juridisch advies en kan niet als zodanig worden beschouwd.