Groenbeheer

Om het landschap van Houtribhoogte te laten ontwikkelen naar het oorspronkelijke beeld van de landschapsarchitect, de Stijlgroep, laat de Stichting Beheer Houtribhoogte het onderhoud uitvoeren door een aannemer / specialist op het gebied van terreininrichting en -onderhoud (Frisia Bergum). Dit geldt uitsluitend voor die gebieden van Houtribhoogte, die aan de Stichting Beheer zijn overgedragen. De overige terreinen, in eigendom van de projectontwikkelaar, de Gemeente Lelystad en / of het Waterschap, worden geheel of gedeeltelijk door of namens deze eigenaren beheerd (meestal alleen gemaaid).

De Stichting Beheer maakt gebruik van een klankbord: bewoners van Houtribhoogte in de Supportgroep Groen. De individuele suggesties van de bewoners kunnen worden ingediend bij de Supportgroep:  Per email.
Uitvoering daarvan is soms een lastige kwestie: Voor de één is een distel een mooie wilde bloem en voor de ander een vervelend onkruid dat verwijderd moet worden.

Vanwege de wettelijke voorschriften (Flora- en faunawetgeving) worden enkele stroken langs de waterkant niet gemaaid. Dit gebeurt min of meer willekeurig. Bovendien wordt alleen het gemaaide riet rondom de vijver afgevoerd, al het overige riet zal worden geklepeld (= maaien + versnipperen).

Het is niet toegestaan om zelf, zonder toestemming vooraf in het landschap te planten, tenzij in verplaatsbare kuipen / bakken op het exclusiviteitsgebied van de eigen woning. Toestemming vooraf bij de Stichting kan veel misverstand of irritatie v.v. voorkomen.

Toelichting door Landschaparchitect

Groenonderhoud 2022

De bouwactiviteiten -nu in volle gang- hebben een grote impact op de werkzaamheden van het groenonderhoud. Toch zal er ook in 2022 onderhoud worden uitgevoerd:

 • Eerste kwartaal
  Bomen en struiken worden gesnoeid, omgewaaide bomen worden verwijderd en een enkele boom wordt gekapt. Daarbij geldt dat dode bomen die zijn aangeplant overeenkomstig het oorspronkelijke plantplan, zullen worden vervangen. Bovendien geldt voor deze bomen dat deze in principe niet zullen worden gekapt.

 • Kwartaal twee en drie
  Met de ervaringen van voorgaande jaren zal het riet zo veel als mogelijk worden gemaaid. Dit geldt niet voor de oevers langs de vijvers en voor de nog te bebouwen terreinen. Er is een cyclus van 4 weken voor het maaien afgesproken. Ook zullen dan de bermen langs de wegen, voet- en fietspaden worden gemaaid, als ook het talud in het verlengde van de zandweg ‘Onderlangs’ vanaf Landscheiding (naast de bouwkeet van Van Wijnen). Hier mogen nu nog honden los worden uitgelaten.
  Om bloemen en kruiden meer kans te geven om te bloeien en zaad te vormen zullen sommige gedeeltes pas vanaf eind juni worden gemaaid. Dit wordt een ecologische beheer genoemd.
  Achter de woningen van Duinvoet (laag) zal alleen worden gemaaid als dat nodig mocht zijn. Een kaal stuk wordt opnieuw ingezaaid.
  Begroeiing langs IJsselmeerdijk: 10 m links/rechts uitrit Landscheiding, 5 m uitrit links / rechts Onderlangs. Huidige overzichtelijke situatie handhaven.

 • Vanaf eind juni
  Maaien (machinaal en / of handmatig) het talud noordzijde Wetland tot waterrand, het gehele terrein rond vijvers V1 (Onderlangs) en V4 (Duinvoet) tot zo dicht mogelijk aan de waterrand. Achter en naast de woningen Onderlangs 13 t/m 19, en tussen de woningen Wetland.

 • Op afroep
  Schelpenpaden milieuvriendelijk ‘onkruidvrij’ maken (voorjaar / zomer). Distels verwijderen. Na signalering Berenklauw, deze uitsteken en verwijderen. Vijver Wetland: alg verwijderen eind juni / begin juli.

 • Laatste kwartaal
  Riet rond alle vijvers (vanuit boot; vijver Duinvoet bosmaaier) – met daarbij maaisel afvoeren. Eiland E1 Wetland circa 4/5 klepelen en de strook langs Houtribweg klepelen.

 • Geen onderhoud
  Hoek fietsbruggetje – Markerwaarddijk – Houtribweg. Vanaf hek Markerwaarddijk tot schelpenpad. Speeltuin ‘Het Duinpaleis’ (= Gemeente Lelystad) begroeiing rondom wel terugsnoeien. Punt voorbij de vijver V7 tussen IJsselmeerdijk en Houtribweg.