Zone 30 km

Zone 30 km

Op 16 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad besloten om voor Houtribhoogte een zone 30 km/uur in te stellen. Zie Gemeenteblad 2024, 31612 .
Dit ondanks het verzoek van de Stichting Beheer Houtribhoogte om Houtribhoogte als woonerf te bestemmen. Maar Houtribhoogte voldoet niet aan de criteria.
In een bewoners-app is een discussie gevoerd over het informeren van derden over de maximum snelheid. Het meeste verkeer is echter van de bewoners zelf. Laten wij ons dan in ieder geval voor onze veiligheid aan de geldende maximum snelheid (minder mag ook) houden.
De bekendmaking zelf is opvallend: allereerst de datum van het besluit, 16 januari 2024, terwijl de situatie al sinds de allereerste oplevering van de woningen van kracht is; Grasduinen ontbreekt en er is geen aansluiting Duinvoet – IJsselmeerdijk, dat moet zijn Onderlangs – IJsselmeerdijk. De Gemeente Lelystad zal worden geïnformeerd.
Update: het besluit zal niet worden gewijzigd. De genoemde wegen omsluiten het gehele gebied en de aansluiting Duinvoet – IJsselmeerdijk is op de gemeentelijk kaart correct weergegeven.

Uitvoering Groenbeheer

logo flevo landscaping

Het komende jaar zal het Groenbeheer worden uitgevoerd door flevo landscaping . In het najaar van 2023 zijn vier bedrijven benaderd om een aanbieding te doen op basis van het beheerplan van SmitsRinsma, de beheerder. Daarmee nemen we afscheid van de mensen van Frisia die sinds het begin het Groenbeheer hebben uitgevoerd. Binnenkort starten de besprekingen met de nieuwe aannemer over de restpunten van 2023 en het winteronderhoud.

Opruimen verplicht!

No shit

NOGMAALS:
Tot enorme droevenis en ergernis van bewoners van ons park worden er dagelijks enorme hondendrollen achtergelaten in onze mooie omgeving; vooral langs de wandelpaden maar ook bij de woningen en langs de straten. Het is uw plicht in heel Lelystad uw hond alleen daar uit te laten, waar een uitlaatroute is. De hond moet zijn aangelijnd, altijd! En opruimen met een plastic zakje is ook verplicht: gewooon oprapen en thuis in de afvalbak deponeren. Kleine moeite.
Er is en er wordt melding gemaakt bij handhaving Lelystad!

poepende hond FOEI ! BAH !

Waterhoogte – waterkwaliteit.

logo houtribhoogte

Het bestuur maakt zich zorgen over de waterkwaliteit van de waterpartijen van Houtribhoogte. Daartoe is contact opgenomen met het Waterschap Zuiderzeeland. Deze heeft aangegeven daar geen verantwoordelijkheid over te hebben. Een gedeelte valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Lelystad en een ander gedeelte onder de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar.
De projectontwikkelaar heeft de vijver van Duinvoet (vijver 4) al laten uitbaggeren. In het nieuwe jaar (2024) zal het bestuur met de Gemeente Lelystad in gesprek gaan.

Alle waterpartijen zijn in principe onderling verbonden; uitgezonderd de kwelsloten langs het verlengde van Onderlangs en langs de Houtribweg. Vanaf de vijver van Wetland wordt het water (regen en kwelwater vanaf het IJsselmeer) door een tijdelijk dijkje en daarna via een instelbare schuif naar de kwelsloot langs de Houtribweg afgevoerd ‘de polder in’. De waterhoogte van de vijver van Wetland wordt daarbij op peil gehouden met een doorvoer door het tijdelijke dijkje. Dit peil moet regelmatig worden gecontroleerd, want de afvoer raakt verstopt door plantenresten in het water. Om de kruipruimte van de woningen van Wetland ‘droog’ te houden mag het waterpeil niet te hoog worden.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat de bewoner van Wetland 16 als vrijwilliger deze afvoer in de gaten houdt en eventueel schoonmaakt of aanpast.

Vlonder aangepast

foto gaas op de vlonder

Met het natte weer en met wat groene aanslag is de vlonder in het wandelpad achter de vijver van Wetland erg glad. Iemand is er al gevallen. De klussenclub heeft een gaas aangebracht zodat er weer ‘gewoon’ over gelopen kan worden.

Nieuw pad

foto nieuw snipperpad

Nieuw wandelpad gecreëerd om vóór de (voormalige?) speeltuin vanaf Onderlangs naar de IJsselmeerdijk te lopen.
Bij de start van de nieuwbouw is een tijdelijke toegang gemaakt ter plaatse van Onderlangs 1. Het klaphek naar de IJsselmeerdijk is daarvoor verwijderd. Na de oplevering van de woningen van Fase 1 is deze toegang niet direct hersteld en is op spontane wijze een voet- en fietspad langs de nieuwe aanplant ontstaan. Dit is een onwenselijke situatie, dus een nieuwe doorgang gemaakt voorbij het plantvak.
De projectontwikkelaar zal het hek ter plaatse laten herstellen.

Groenbeheer 2024

uitwerking groenbeheer 2024

Woensdag 18 oktober is een opname gemaakt van het huidige groen in de gehele wijk. Naast de beheerder voor het groen en de aannemer (Frisia) liepen ook het bestuur van de Stichting en enkele bewoners mee door de wijk om waar te nemen en opmerkingen te maken. Na afloop zijn afspraken gemaakt voor een uitgebreide werkplanning voor de komende winter en voor 2024. Tijdens de rondgang zijn ook ‘overtredingen’ tegen de gemaakte afspraken vastgesteld. De betreffende bewoners zullen door het bestuur van de Stichting worden gemaand om een en ander te herstellen.
Zodra de werkplanning door de beheerder beschikbaar is, zal deze weer worden gepubliceerd op de website. Frisia is uitgenodigd om een kostenschatting te maken.
Bomen: daar waar bomen te dicht bij de woning staan, zal een boom worden gesnoeid of worden verwijderd. De schaduwwerking van een boom is op zich geen reden om deze te verwijderen mits deze is opgenomen in het plantplan of al aanwezig was bij de aanvang van het project Houtribhoogte.
Het beheer van het groen aangeplant na de nieuwbouw zal in principe pas worden gedaan na een ‘formele’ overdracht door de projectontwikkelaar.
In 2024 zal ook de Gemeente een schouw doen om te zien of het geheel voldoet aan de oorspronkelijk uitgangspunten voor Houtribhoogte.

Houtribhoogte of …

logo houtribhoogte

Houtribhoogte of Duin & Water? Er is wel degelijk verschil. Houtribhoogte is een (deel)wijk in de Kustwijk van Lelystad samen met Parkhaven, Golfpark, Golfresort, Jol, … Binnen de wijk Houtribhoogte ontwikkelt Van Wijnen het project Duin & Water. Dat is dus niet de naam van de wijk, maar van het project en de gerealiseerde woningen van dat project staan in de gemeentelijke wijk Houtribhoogte.